#

Algemene voorwaarden

Fysieke lessen

Abonnementen en rittenkaarten

Reeds ontvangen lesgelden worden niet gerestitueerd, natuurlijk kunnen gemiste lessen in overleg wel worden ingehaald (mits er tijdig afgezegd is!). Tijdens feestdagen en alle vakanties zijn er aangepaste roosters, contributie blijft tijdens de vakanties hetzelfde, deze zijn al in de prijs meegerekend. Mocht je binnen 3 maanden na het opzeggen van je abonnement, een nieuw abonnement aan willen schaffen dan zullen wij €25,- administratie kosten in rekening brengen. De abonnementen en rittenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Opzeggen
De opzegtermijn is 1 maand. Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren via info@micayoga.nl.

Betaalwijze
Voor het voldoen van de contributie zult u eenmalig doorgelinkt worden naar internetbankieren om de eerste termijn te voldoen. Bij een abonnement zullen wij voor de overige termijn gebruik maken van automatische incasso’s, welke rond de 1ste van de maand plaats zullen vinden. Het is dan ook noodzakelijk om na het activeren van uw account, zo snel mogelijk uw IBAN nummer in te vullen en de incassomachtiging te downloaden, te ondertekenen en te uploaden of mee te nemen naar de les. Eigen risico en aansprakelijkheid.
 
Deelname
Deelname aan de lessen van Mica Yoga geschiedt volledig op eigen risico. Op geen enkele wijze kan Mica Yoga aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of blessures of geestelijk schade die ontstaan is voor, tijdens of na deelname aan de lessen van Mica Yoga. Als cursist blijf je zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Blijf binnen de grenzen van je eigen kunnen. Het is belangrijk dat de deelnemer luistert naar zijn/haar lichaam en de grenzen van het lichaam respecteert. Hierdoor zullen je grenzen langzaam opschuiven.
 
Gezondheid
Heb je klachten met betrekking tot je gezondheid of heb je twijfels of het verantwoord is om deel te nemen aan de lessen van Mica Yoga, raadpleeg dan eerst je huisarts of specialist. Meldt het tevens bij de docente, zodat zij hier rekening mee kan houden. Meldt ook een zwangerschap. Deelnemers met een hoge bloeddruk, nek en/of schouderklachten of andere blessures dienen voor de les de docent op de hoogte te stellen. Deze kan, indien mogelijk, vervangende houdingen aanbevelen en de deelnemer extra aandacht geven.
 
Vragen
Zijn er vragen, inhoudelijk over de lessen of over de begeleiding, voel je vrij om ze te stellen. Mica Yoga zal dit naar vermogen beantwoorden.
 
Schade en/of verlies
Mica Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
 
Adviezen voor deelname
 • Mica Yoga adviseert je ten zeerste twee uur van tevoren geen zware maaltijd te nuttigen.
 • Draag lekker zittende kleding, neem een warm vestje, schone sokken, en een badlaken/yogatowel mee.
 
Huisregels
 • Neem geen scherpe voorwerpen, zoals ritsen, spikes, sieraden, horloges en riemen, mee op de mat.
 • Yogazaal graag betreden met schone sokken.
 • Jassen, tassen, schoenen, telefoons etc. niet mee de yogaruimte in nemen.
 • Telefoons graag uit!! Trilfunctie ook A.U.B.!

Online lessen

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mica Yoga, en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Mica Yoga en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, hier verder klant genoemd, die gebruik maakt van diensten van Mica Yoga waaronder maar niet beperkt tot de website, online cursussen, publicaties, workshops, trainingen en abonnementen.

  1.2 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

  1.3 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Wanneer een afwijking is overeengekomen, geldt deze afwijking slechts voor de betreffende overeenkomst of bestelling. 

  1.4 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan inzien. Op verzoek zal Mica Yoga een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail. 

  1.5 
  Voor de diensten van Mica Yoga, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de klant zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden. 

  1.6 Deze algemene voorwaarden kunnen door Mica Yoga worden gewijzigd of aangevuld. Grote inhoudelijke wijzigingen worden aan de klant gecommuniceerd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na deze mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle nieuw te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten. 

  1.7 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Mica Yoga een regeling treffen naar redelijkheid. 

  1.8 
  De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

 2. De overeenkomst 
  2.1 
  Een overeenkomst, tussen Mica Yoga en de klant, komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en/of opdracht door Mica Yoga. Door de klant aan Mica Yoga verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door Mica Yoga van deze bestelling. 

  2.2 Mica Yoga is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling en/of opdracht te weigeren. Ook na aanvaarding van een bestelling als bedoeld in artikel 2.1 is Mica Yoga gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval Mica Yoga niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde. 

  2.3 Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan Mica Yoga worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Mica Yoga uitdrukkelijk worden aanvaard.

 3. Uitvoering overeenkomst 
  3.1 Alle overeenkomsten en/of bestellingen worden door Mica Yoga uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. 

  3.2 Indien voor de levering van bepaalde diensten of producten een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de klant Mica Yoga schriftelijk in gebreke te stellen. De klant dient daartoe Mica Yoga een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 4. Intellectuele eigendom
  4.1 
  De klant ontvangt met betrekking tot door Mica Yoga geleverde goederen of diensten bepaalde gebruiksrechten die hem in staat stellen van de dienst gebruik te maken. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten ter zake van of met betrekking tot de door Mica Yoga geleverde diensten en zaken komen uitsluitend toe aan Mica Yoga of aan derden van wie Mica Yoga die rechten in licentie heeft verkregen. 

  4.2 Als de klant een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van Mica Yoga, dan dient alleen de klant op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Abonnementen en accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan. 

  4.3 
  De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan. 

  4.4 Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van Mica Yoga, kunnen de (yoga)video’s en de overige informatie in de producten en abonnementen onbeperkt bekeken worden tenzij anders aangegeven. Mica Yoga behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren. 

  4.5 De yogavideo’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Mica Yoga hier vooraf toestemming voor gegeven heeft. 

  4.6 Het is de klant niet toegestaan digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 4.1 beschreven licentie te buiten gaan. 

  4.7 Indien de klant zich niet aan boven genoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld. 

  4.8 Mica Yoga behoudt hiernaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

 5. Aansprakelijkheid en overmacht 
  5.1 Mica Yoga doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Mica Yoga kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. 

  5.2 
  De door Mica Yoga aan de klant geleverde of ter beschikking gestelde diensten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan de klant voor diens rekening en risico. Mica Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor (lichamelijk) letsel of andere nadelige gevolgen voor de klant die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de video’s, blogs, deelname aan cursussen, lessen, workshops of andere diensten van Mica Yoga. De klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn. 

  5.3 Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de (huis)arts of andere professionele hulpverlener. Uitvoering geschiedt op eigen verantwoording en risico. 

  5.4 Mica Yoga doet zijn best om ervoor te zorgen dat de yogavideo’s altijd beschikbaar zijn. Mica Yoga kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed. 

  5.5 
  Indien Mica Yoga door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand één maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Mica Yoga als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. 

  5.6 De aansprakelijkheid van Mica Yoga overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Mica Yoga verzekerd is.

 6. Privacy
  Mica Yoga zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

 7. Duur en opzegging van het abonnement 
  7.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging conform artikel 7.2 en 7.4 – automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. In dat geval kan de klant het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, geldend vanaf de datum van afsluiting van je lidmaatschap. 

  7.2 Binnen het abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 

  7.3 Indien de klant voor een langere periode geen gebruik kan maken van het abonnement in verband met lichamelijke klachten/ beperkingen, kan het abonnement tijdelijk (maximaal 3 maanden) gepauzeerd worden. Dit kan slechts nadat de klant dit tijdig en schriftelijk bij Mica Yoga heeft aangegeven en is slechts van kracht, wanneer dit door Mica Yoga uitdrukkelijk wordt aanvaard. 

  7.4 Mica Yoga accepteert opzeggingen per e-mail (ongeacht de manier waarop het abonnement is aangegaan).

 8. Betalingen 
  8.1 Bij niet tijdige betaling door de klant, al of niet door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, is Mica Yoga gerechtigd herinneringskosten in rekening te brengen. 

  8.2 Andere betalingen moeten door de klant worden gedaan binnen veertien dagen na factuurdatum via de knop betalen bij het kopje rekeningen in het profiel. 

  8.3 Indien de klant enige betalingstermijn overschrijdt, is Mica Yoga gerechtigd om, indien de klant ook na sommatie niet tot betaling overgaat, alle door haar gemaakte incassokosten voor rekening van de klant te brengen. 

  8.4 
  Wanneer de klant niet tijdig betaald, maar Mica Yoga zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

  8.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW, tenzij expliciet aangegeven. 

  8.6 Abonnementsprijzen en andere mededelingen ten aanzien van de voorwaarden waaronder een klant een abonnement verkrijgt zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

 9. Prijswijzigingen 
  9.1 
  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 

  9.2 Mica Yoga behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd voor nieuwe klanten. 

  9.3 Indien de tarieven voor bestaande klanten worden gewijzigd, heeft de klant recht op ontbinding van de overeenkomst.

 10. Beëindiging van overeenkomsten 
  10.1 
  Mica Yoga is gerechtigd iedere overeenkomst met de klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, onverminderd de overige rechten van Mica Yoga. 

  10.2 Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst met Mica Yoga voortvloeit, dan is de klant in verzuim en is Mica Yoga gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
  – de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  – de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
  onverminderd de andere rechten van Mica Yoga en zonder dat Mica Yoga tot enige schadevergoeding is gehouden. 

  10.3 Indien Mica Yoga gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 9.2, is Mica Yoga bevoegd een eventueel aan de klant te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor al verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst. 

  10.4 In alle gevallen waarin de relatie tussen de klant en Mica Yoga eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.

 11. Toepasselijk recht 
  11.1 
  Op elke overeenkomst en op elke levering van diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

  11.2 Indien de klant klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Mica Yoga, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

Webshop

Retourbeleid
Als een product dat je bij ons besteld hebt niet aan de verwachtingen voldoet dan kun je deze gewoon terugsturen. Laat ons dan s.v.p. binnen 14 kalenderdagen weten dat je van de koop af wilt zien (gerekend vanaf de dag na ontvangst van je bestelling). 

Voor het annuleren van je aankoop kun je een mail sturen naar info@micayoga.nl, vermeld in deze mail je ordernummer en de reden van retourzenden/ruilen. Voor een correcte en snelle verwerking van je retourzending is het belangrijk dat je ordernummer duidelijk vermeld is bij je retourzending. 

Stuur het artikel s.v.p. ongebruikt en onbeschadigd terug en, indien redelijkerwijs mogelijk, voorzien van de originele verpakking. De kosten van je retourzending zijn voor eigen rekening. 

Mocht het retour gezonden artikel beschadigd zijn of gebruikssporen bevatten dan ben je daar als klant aansprakelijk voor. De eventuele schade hiervan wordt dan in mindering gebracht op het terug te storten bedrag. 

Let op:
– Artikelen die aangepast zijn (dat wil zeggen, langer gemaakt of zakken toegevoegd) kunnen bij defecten voor herstel aangeboden worden, maar kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

– Bij vervuiling (deovlekken, haren van dieren, etc.) of voor ruikende (i.v.m. sigarettenrook) kleding brengen wij stomerijkosten van €5,- per item in rekening

Zodra je retourzending bij ons is aangekomen word het bedrag van de teruggestuurde artikelen binnen 14 dagen aan je terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel als waarmee je ook aan ons hebt betaald. Voor terugbetaling moeten we het product wel echt terug hebben ontvangen.

Het is ook mogelijk om het artikel te ruilen, vraag hiervoor naar de mogelijkheden bij het aanmelden van de retourneren.

RETOUR ZENDEN KAN NAAR DIT ADRES:

Mica Yoga
Gildeweg 32A
2632 BA Nootdorp
Nederland

De kosten van je retourzending zijn voor eigen rekening.
Indien je je hele bestelling aan ons retourneert dan zullen de verzendkosten die je betaalt hebt op het moment dat je je order plaatste niet geretourneerd worden.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden van Mica Yoga,
gevestigd aan de Gildeweg 32A, 2632 BA te Nootdorp.
Tel: +31 610722639, KVK 72734957 , BTW nr NL859217589B01.

Versie geldig vanaf 14-4-2020

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mica Yoga. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Mica Yoga. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mica Yoga behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mica Yoga erkend.

1.4 Mica Yoga garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Mica Yoga bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Mica Yoga zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mica Yoga geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Mica yoga heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Mica Yoga. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Mica Yoga er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen


5 Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Mica Yoga, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mica Yoga. Mica Yogahoudt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Mica Yoga respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Mica Yoga maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Mica Yoga garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Mica Yoga komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Mica Yoga is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Mica Yoga) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Mica Yoga. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Mica Yoga schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Mica Yoga gegrond worden bevonden, zal Mica Yoga naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mica Yoga en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Mica Yoga) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mica Yoga gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mica Yoga voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Mica yoga is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Mica yoga in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mica Yoga en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Mica Yoga zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Mica Yoga slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Mica Yoga gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Mica Yoga kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Mica Yoga en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Mica Yoga op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Mica yoga behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Mica Yoga gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Mica Yoga is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mica Yoga alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Mica Yoga behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mica Yoga gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Mica Yoga bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
Mica Yoga is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Mica Yoga aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Mica Yoga zolang de afnemer de vorderingen van Mica Yoga uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Mica Yoga wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Mica Yoga geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Mica yoga of een door Mica Yoga aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Mica Yoga haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Mica Yoga zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Mica Yoga.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Mica Yoga en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Mica Yoga er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Bottom Image